Bestyrelsen udsætter den ordinære generalforsamling til den 11. maj 2020. 

Udsættelsen sker på baggrund af den megen usikkerhed som coronavirus/COVID-19 p.t. giver, hvor myndighedernes anbefalinger løbende ændres/skærpes. Bestyrelsen ønsker ikke at tage risici på vegne af de medlemmer i foreningen, som der bør tages et særligt helbredsmæssigt hensyn til. Endelig er der umiddelbart ingen større og uopsættelige beslutninger, der skal tages. De faste punkter på dagsordenen for en ordinær generalforsamling som ”bestyrelsens beretning”, godkendelse af regnskab og budget, valg til bestyrelse mv. må derfor afvente, at det bliver muligt at gennemføre generalforsamlingen. Den siddende bestyrelse varetager den nødvendige drift indtil videre. 


E/F Birkelund afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 11. maj 2020 kl. 19.00

i kantinen på Herstedvesterskolen,

(den gamle Birkelundsskole)

 

HUSK: indkaldelse SKAL medbringes/fremvises på generalforsamlingen for at stemmeseddel kan udleveres.

 

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle, samlever eller anden myndig person tilhørende husstanden. Stemmeretten kan desuden udøves af et andet myndigt medlem af foreningen eller ejerforeningens bestyrelse, såfremt medlemmet skriftligt giver fuldmagt hertil.

 

En fuldmagtshaver kan kun afgive stemme i henhold til to fuldmagter. Afgivelse af fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.

 

Såfremt materialet ønskes tilsendt med posten, kan det rekvireres hos administrator ved at sende en mail til: chan@advodan.dk eller ringe på tlf. 4614 5022.


Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 1. marts.


Med virkning fra 1. januar 2017 anvendes elektronisk kommunikation i forholdet mellem den enkelte ejer og ejerforeningen, herunder bestyrelse og administrator, jf. foreningens vedtægt, § 12 stk. 4.

 

Du/I bedes derfor fremsende din mailadresse til administrator på mail til: chan@advodan.dk – husk at oplyse din adresse/bolig nr. (såfremt dette ikke allerede er gjort).

 

Fremover vil indkaldelser, referater mv. kun blive fremsendt pr. mail og blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.topperne.dk

 

Såfremt vi ikke har modtaget oplysning om e-mail adresse, modtager du/I således ikke post fra foreningen.

 

Hvis der foreligger en særlig grund til, at elektronisk post ikke kan fremsendes, kan henvendelse herom ske til vort kontor.

 

Med venlig hilsen

 

ADVODAN Glostrup

Ejendomsadministrationen